Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Եսայան, Զապէլ
Title: Թրքահայ ժամանակակից գրողներ
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ն. Աղանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1916
Notes: Դասախօսութիւն Զապէլ Եսայեանի: (Գրական երեկոներ, Հայ գրողների Կովկ. ընկ. N 2):
Շարվ. 16x10 սմ։
43 էջ։
File size: 3,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia