Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Իլահի վէ Մէզմուր Գըթ'ալարը 'ի պատէթէ Մախսուս
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսեանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա'աի Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրսա'ատէթ
Year of Publication: 1912
Notes: Կրոնական եւ պաշտամունքային հատվածներ սաղմոսներից: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
96 էջ։
File size: 16.6 MB
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library