Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ինճիլի Շէրիֆ վէ Ա’մալը րիւսուլ
Publisher (standardized): տպ. Կաթոլիկ
Publisher (as it is on book): Գաթօլիք Մագպա'ասը
Place (standardized): Բեյրութ
Place (as it is on book): Պէյրութ
Year of Publication: 1913
Notes: Եէսսու’ին Րահիպլէրի մէսա’իսիյլէ Մէթնի Եունանիտէն Թէրճէմէ վէ թաֆսիրաթլա թէվսի’ իտիլիմիշ տիր: Րօմատաքի Քիւթիւպը Մուգատտէսէ Էնճիւմէնի դարաֆընտան թաստիգ իտիլմիշ տիր 28 մայիս 1908:
Նոր Կտակարան եւ Գործք առաքելոց: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Շարվ. 16X9,5 սմ։
Է, 574 գծափակ էջ։
File size: 312 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia