Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Իսլամ
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Մի չերքեզուհու պատմուածք: Թարգմ. տաճկ. Գր. Եղ.: Արտատպած «Լումայ» ամսագրից:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 18X10 սմ։
39 էջ։
File size: 25.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia