Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ամատունի Սահակ
Title: Ի վերայ լերանց Խնկաբերաց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1913
Notes: (Երգ երգոց. Բ 17): Ոգեաց Սահակ վարդապետ Ամատունի Միաբան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի:
Շարվ. 14x8 սմ։
48 էջ։
File size: 3,17 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia