Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ալխազեանց, Եզնիկ
Title: Ինքնուսուցիչ հայերէն եւ վրացերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Քութաթելաձե եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Կազմեց եւ հրատարակեց Եզնիկ քահանայ Ալխազեանց:
Տիտղոսաթերթը և բնագիրը հայերեն և վրացերեն:
Շարվ. 14,5X10,5 սմ։
48 էջ ։
File size: 12.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia