Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: «Լոյս» օրացոյց 1907 թուականի Հայոց 4399-4400 տօմարական թուական ՌՅԾԶ-ԾԷ-1356-57
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1906
Notes: Պատկերազարդ յաւելուածով: Չորրորդ տարի։ Խմբագրեց` Ե. Թոփչեան:
Շարվ. 9,5x6,5 սմ։
52 չհ., գծափակ, (53-268) էջ ; նկ.։
File size: 35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2021, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library