Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լիսիցյան Ստեփան, Թումանյան Հովհաննես, Շանթ Լևոն
Title: Լուսաբեր: Երրորդ տարի
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանցի
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան օր. Ն. Աղանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1909
Notes: Կազմեցին Ստ. Լիսիցեան, Յովհ. Թումանեան և Լ. Շանթ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 13x18սմ։
160 էջ։
File size: 29.6 MB
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library