Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Լոյս օրացոյց 1905 թուականին Հայոց 4397-4398 տօմարական թուակ. ՌՅԾԴ-ԾԵ-1354-55: Երկրորդ տարի
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան ՚՚Հերմէս՚՚
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Պատկերազարդ յաւելուածով: Երկրորդ տարի: Խմբագրեց Ե. Թոփչեան: Թվայնացված օրինակը թերի է, բացակայում են 274-287 էջերը:
Շարվ. 9,5X6 սմ։
55 չհ., գծափակ, (56-302) էջ, նկ.։
File size: 29.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia