Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Լիակատար գրացուցակ Թիֆլիսի Կենտրոնական գրավաճառանոցի
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1910
Notes: Այս գրացուցակը պատկանում է Թիֆլիսում գործող Կենտրոնական գրավաճառանոցի գրացուցակների թվին, որոնց մասին Ռ. Իշխանյանը իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 360 էջում նշում է. «1880-ական թվականներից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը եղել է Թիֆլիսի ամենից ավելի աշխույժ գործող գրավաճառանոցը: Այն հրատարակել է մի տասնյակից ավելի գրացուցակներ, որոնք կոչվում էին Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերեն գրքերի ցուցակ: Նրանք բոլորը այբբենական կառուցվածք ունեն և տարբեր մեծության են (մինչև 100 և ավելի էջեր)»: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից և բնագրի առաջին էջից:
Շարվ. 17x10,5 սմ։
70, 2 չհ. էջ։
File size: 20,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia