Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արծրունի, Վահան
Title: Խոլերայի մասին
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1904
Notes: Գլխաւորապէս Կովկասի հասարակ ժողովրդի համար: Կազմեց Դ-ր. Վահան Արծրունի: Խմբագրուած ժողովրդական բժշկական- առողջապահիկ գրուածների խմբագրական մասնաժողովի նախագահ Բժպ. Ա. Բաբայեանի կողմից: Համառօտ հանրամատչելի հեղինակութիւն: Краткое популярное сочинение о холеръ. Изданie Комиссiи Императорскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества по распространенiю медико-гигiеническихъ знанiй въ народъ.
Գիրքը նույն թվականին և նույն տպարանում տպագրվել է երկու անգամ՝ տպագրական որոշ տարբերություններով: Այս հեղինակութիւնը արժանացել է Կայսերական Կովկասեան Բժշկական Ընկերութեանը կտակած Քեթխուդեանի մրցանակին:
Շարվ. 13X8 սմ։
48 էջ։
File size: 9.22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia