Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շահան-Սիմոն
Title: Ձեռնարկ եւրոպական ձայնագրութեան
Publisher (standardized): տպ. եղբայրության
Publisher (as it is on book): Տպարան “Եղբայրութիւն”
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: (Գծային սիստեմ): Յարմարեցրած ուսումնարանների համար: Կազմեց՝ Շահան-Սիմոն:
Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 20x13 սմ։
52 էջ, նոտա։
File size: 27.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia