Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շահ-Նազարեանց, Սիմէօն
Title: Հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցների կանոնադրութեան նախագիծը
Publisher (standardized): տպ. Ք. Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ք. Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1902
Notes: Կոմս Յովհաննէս Լազարեանցի լուսատիպ պատկերով:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ. 18x12սմ։
XX, 172, VIII էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 61 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia