Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Տափի թաղի Քամոյենց Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 1901 թ. Երեցփոխ Առաքել Վարդապետեանի օրօք
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Կ.Մարտիրոսեանցի տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Գրքում էջագրությունը կրկնվում է 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 16X11 սմ։
8 գծափակ էջ։
File size: 3.32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia