Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վանցեան, Գրիգոր
Title: Հայ հեղինակներ
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Ալիշան, Պէշիկթալեան, Դուրեան, Պարոնեան, Ծերենց, Նալբանդեան, Գամառ-Քաթիպա, Պռօշեան, Րաֆֆի, Շահազիզ, Աղայեան, Շիրվանզադե, Մուրացան, Լէօ, Ահարոնեան, Յ. Յովհաննիսեան, Թումանեան, Ծատուրեան, Իսահակեան, Շանթ եւ այլն: Ընտիր հատւածներ Միջնակարգ դպրոցների համար:
Շարվ. 18X11 սմ։
VI, 262, 1 չհ. էջ։
File size: 159 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia