Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Օրշանսկի
Title: Հոգեբանութեան տեղը գիտութիւնների շարքում
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1905
Notes: Թարգ. Ե. Ծ. Վ. Մուրադեանի: (Արտատպած Արարատ ամսագրից: Մանկավարժական փիլիսոփայական գրադարան N 3):
Շապիկի վրա` 1906:
Շարվ. 18X11 սմ։
87 էջ։
File size: 47.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia