Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մաքսուդեանց, Մեսրոպ
Title: Հաւաքարան անուանց կաթուղիկոսաց (Աղթամարայ)
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ Տպարան Մայր Աթոռոյ
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ս. Էջմիածին
Year of Publication: 1916
Notes: Ծանօթութիւններով լոյս ընծայեց, Աղթամարեան Աթոռի հիմնարկութեան հազարամեակի (915-1915) առթիւ. Մեսրոպ Վ. Մաքսուդեանց, միաբան Մ. Աթոռոյ: (Հրատ. Մ. Աթոռոյ):
Շարվ. 18,5x10,5 սմ։
ԺԵ, 105 էջ։
File size: 9,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia