Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Թիֆլիսի Տափի թաղի (Քամոյենց) Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երեցփոխ Ա. Ս. Վարդապետեանի 16-ն դեկտ. 1899-մինչեւ 31-ն դեկտ. 1900 թ.
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց հրատարակչական ընկերութեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Տիտղոսաթերթին` զարդանանկար:
Շարվ. 19x13 սմ։
3 կրկնակի գծափակ էջ ։
File size: 2.01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia