Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ճաշակ նոր գրականութեան: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպագր. Վ. Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Վ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Հատոր Ա: (48-րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան):
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար եւ օտարալեզու գրութուն: Ա. Ղազիկյանը նշել է հեղինակ` Դավթյան Սմբատ:
Շարվ. 13,5X8 սմ։
Զ, 430 էջ ։
File size: 100 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia