Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խալաթեանց, Բագրատ
Title: Հայ ժողովրդական դիւցազնական վէպը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1903
Notes: Հանդերձ քննադատութեամբ: (Ազգային մատենադարան ԽԱ): Գիրքն ունի 2 տիտղթ. մեկը մյուսի կրկնությունն է: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 67:
Շարվ. 14x9 սմ։
2 չհ., 72, 1 չհ. էջ։
File size: 5,02 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia