Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պռօշեանց, Պերճ
Title: Հացի խնդիր
Publisher (standardized): տպ. Ս. Անտոնյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս. Անտօնեանցի
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բաքու
Year of Publication: 1904
Notes: Վէպ: Երկրորդ տպագրութիւն: (Հրատ. Ս. Յարութիւնեանի գրաւաճառ.):
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 14,5X9 սմ։
605 էջ։
File size: 169 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia