Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կոմիտաս Վարդապետ
Title: Հայ քնար
Publisher (standardized): Musique
Publisher (as it is on book): Editeur de Musique
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Paris
Year of Publication: 1907
Notes: Հայ քնար: Հավաքածու գեղջուկ երգերի = La Lyre Armenienne. Recueil de Chansons rustiques. Գրի առավ եւ դաշնակեց Կօմիտաս Վարդապետ: Թարգմ.` Ա. Չոբանյան: Բնագիրը հայ. եւ ֆրանս.: Տպագրության թվականը նշված չէ:
Շարվ. 20x18 սմ։
45 էջ, նոտա։
File size: 7,50 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia