Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Իսահակեան, Աւետիք
Title: Հին-նոր երգ ու վէրքերից
Publisher (standardized): տպ. Ն.Հ. Երեւանցյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ն.Յ. Երեվանցեանի
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բագու
Year of Publication: 1902
Notes: (Բանաստեղծութիւններ):
Էջակալությունը՝ արաբական եւ հռոմեական թվանշաններով: Թեոդիկը տպարանը նշել է Հ.Ս. Երեւանցյան:
Շարվ. 10,5x6,5 սմ։
23,1 չհ. էջ ։
File size: 3.60 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia