Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սեդրակեան, Արիստակէս
Title: Հայաստանեայց եկեղեցու պատկերյարգութիւնը: Մաս 1
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): "Պուշկինեան Տպարան"
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1904
Notes: Պատմական տեսութիւն: Աշխատութիւն Արիստակէս եպիսկոպոսի (Սեդրակեան): Մասն առաջին:
Շարվ. 18X11 սմ։
XII, 470 էջ:
File size: 169 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia