Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մառ, Նիկողայոս
Title: Համառօտ ցուցակ Անւոյ հնադարանի (նկարներով)
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական գիտությունների ակադեմիայի
Publisher (as it is on book): Тип. Императорской Академiи Наук
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1906
Notes: Կազմեց Ն. Մառ: Краткiй каталог Анiйскаго музея (с рисунками). Составил Н. Марр. (Անւոյ շարք N 1: Анiйская серiя N 1): С. Петербург, (Тип. Императорской Академiи Наук), ՌՅԽԵ:
Շարվ. 15,5x8,5 սմ։
III, 32 երկսյուն էջ, VIII տախտակ ։
File size: 4,68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 27513
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia