Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թոփչեան, Ե.
Title: Հաուպտման
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինեան արագատիպ» տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1902
Notes: (Համառօտ կենսագրութիւն): Կազմեց Ե.Թ.: 1 պատկերով: (Հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի: Յայտնի մարդկանց կենսագրութիւններ):
Ա. Ղազիկյանը նշել է հեղինակ Թոփչյան Երվանդ:
Շարվ. 15x9 սմ։
62 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 15.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia