Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ախվերդեան, Գէորգ
Title: Հայ աշուղներ
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մնացական Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: (Գուսանք): Լուս գցած աշխատասիրութէնով Գէորգեայ Ախվերդեան: Հրատարակութեամբ օրիորդ Մանէ Ախվերդեանի: Խմբագրութեամբ Ազգագրական հանդիսի:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 17X9 սմ։
2 չհ., ԺԱ, 527 էջ ։
File size: 135 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia