Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Գրիգորեան, Բեն․
Title: Հայոց քաջեր
Publisher (standardized): տպ. Ա.Վ. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա․Վ․ Քութատելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Դիւցազներգութիւն: (Արտատպած «Յոյս» շաբաթաթերթից):
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 12X5 սմ։
64 էջ։
File size: 11․5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia