Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ
Title: Ղազար Փարպեցու ձեռագրերը
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Արտատպութիւն 1901 թ-ի «Արարատ»-ի նոյեմբ.- Դեկտ. համարից, էջ 542-549:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի և թվականի տվյալները վերցված է առաջին էջից. «Дозволено цензурою 22 января, 1902 г., Г. Тифлись»: Հեղինակի տվյալը վերցված է բնագրի վերջից:
Շարվ. 24X16 սմ։
8 էջ ։
File size: 3.66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia