Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տեր-Մկրտչյան, Գալուստ
Մալխասյանց, Ստեփանոս
Title: Ղազարայ Փարպեցւոյ պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մնացական Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփղիս
Year of Publication: 1904
Notes: Աշխատութեամբ Գ. Տէր-Մկրտչեան եւ Ստ. Մալխասեան:
Պատմագիրք Հայոց ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց ի ձեռն բանասիրաց հայոց: Հատոր առաջին, գիրք չորրորդ. Ղազար Փարպեցի:
Շարվ. 20x12 սմ։
ԺԶ, 211, 3 չհ. էջ։
File size: 76,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia