Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Իբսեն, Հենրիկ
Title: Հասարակութեան նեցուկները
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմես"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Դրամա չորս գործողութեամբ: Գերմ. թարգմ. Լ. Բաբայեան: Թատերական գրուածներ: Հ. Առաքելյանի հանրամատչելի գրադարան VIII:
Շարվ. 15X10 սմ։
116 էջ, դիմանկ.։
File size: 36.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia