Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ձեռաց տետրակ հայ գեղջուկ համերգի
Publisher (standardized): տպ. Մ. Հովակիմյանի
Publisher (as it is on book): Ն.տպ. Յովակիմեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1911
Notes: ...որ ղեկավարութեամբ Կոմիտաս Վարդապետի եւ Սիրայօժար մասնակցութեամբ իր 300 երկսեռ երգիչներու: Խմբագրեց` համառօտ ներածութեամբ Կոմիտաս Վարդապետ:
Շարվ. 10x16 սմ։
38 էջ։
File size: 5,24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Ինքնագիր-133
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia