Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սիամանթօ
Title: Հայորդիները
Publisher (standardized): տպ. Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության
Publisher (as it is on book): Տպարան Հ.Յ. Դաշնակցութեան
Place (standardized): Ժնեւ
Place (as it is on book): Ժընեվ
Year of Publication: 1906
Notes: Դարերու վրէժ: Փառք ահաբեկիչներուն: Կովկաս: Մենախօսութիւն: Ատելութեան կոչ: Հրատ. ՚՚Դրօշակի՚՚: [Երկրորդ շարք]:
Շարվ. 12,5X8 սմ։
30 էջ։
File size: 7.40 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia