Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հազար ու մի խաղ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1904
Notes: Ժողովրդական երգարան առաջին յիսնեակ: Խմբագրեցին Կոմիտաս վարդապետ եւ Մանուկ Աբեղեան: Երկրորդ տպագր.: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 10x6 սմ։
72 էջ։
File size: 2,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia