Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զօհրապ, Գ.
Title: Հայ պատգամաւորի մը հաշուետուութիւնը
Publisher (standardized): տպագր. Հ. Թիրաքյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Հ. Թիրեաքեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1910
Notes: Հեղինակին նկարով: Հրատ. Րաֆֆի լսարանական միութեան N 1: Տպագրությունը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 14x9 սմ։
Բ, 28 էջ, 1 թ. դիմանկար։
File size: 4,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia