Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Սահակյան, Հ. Կ.
Title: Հայ կայսերք Բիւզանդիոնի: Հտ. Ա.
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1905
Notes: Մօրիկ, Վարդան, Լեւոն Ե., Վասիլ Ա., Լեւոն Զ., Աղեքսանդր: Տիտղթ. վրա զարդ: Մխիթարյան գրացուցակներում էջերի քանակը նշված է 379:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
407 էջ։
File size: 17,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia