Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ալիշան, Ղեւոնդ
Title: Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1910
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա դիմանկար: Հեղինակը վերցված է 3-րդ չհ. էջից:
Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1909:
Շարվ. 11,5x5,5 սմ։
7 չհ., 557 էջ, նկ.,
File size: 74,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 54840-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia