Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ալիշան, Ղեւոնդ
Title: Ճառք հոգեւորք վասն միանձանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1904
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա՝ Գրեաց Հ.Ղ.Վ. Ալիշեան աթոռակալ Մխիթարեան ուխտին:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության վայրի, տպարանի, թվականի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14.5X8,5 սմ։
2 չհ., 434, 1 չհ. էջ ։
File size: 139 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia