Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հաշիւ Սանկտ-Պետերբուրգի Հայոց եկեղեցական գոյքերի կառավարութեան խորհրդի 1900 տարուան
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինեան» արագատիպ տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1901
Notes: Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ. 18X12 սմ։
23, 21 էջ ։
File size: 9.349 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia