Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ատրպետ
Title: Հողատիրութիւնը Կովկասում
Publisher (standardized): տպ. Շիրակ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Շիրակ»
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1906
Notes: Հետազօտութիւն:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Շապիկի դարձերեսին և վերջերեսին՝ հեղինակի տպագրած գրքերի ցանկը:
Շարվ. 15X9 սմ։
36 էջ։
File size: 18.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia