Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հնգամեայ տեղեկագիր Սանասարեան վարժարանի 1901-1906
Publisher (standardized): տպագր. Վ. եւ Հ. Տեր-Ներսեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1908
Notes: (Պաշտօնական Հրատարակութիւն Ազգային պատրիարքարանի):
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 18X13,5 սմ։
74, 13 չհ. էջ, 3 ծ. թ., 8 չհ. նկ.։
File size: 34.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia