Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բագրատունի, Արսէն
Title: Հոգեւոր ընթրիք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1901
Notes: Քրիստոնեայ ընտանիքների համար: Խօսեց Արսէն Քահանայ Տէր-Յովակիմեան Բագրատունի: (Հրատ. Մուշեղ Տէր-Արսէնեան Բագրատունւոյ): Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 15x9 սմ։
Թ, 136 էջ։
File size: 54,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 19077
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia