Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աբգար Էմի
Title: Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց ծաղկազարդ կիւրակէ երեկոյի երրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ ժամուց Աւագ հինգշաբթու եւս եւ տասներորդ ժամու Աւագ ուրբաթու
Publisher (standardized): Breitkopf & Haertel
Publisher (as it is on book): Breitkopf & Haertel
Place (standardized): Լայպցիգ
Place (as it is on book): Leipzig
Year of Publication: 1902
Notes: Ա տիտղթ. Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց ծաղկազարդ կիւրակէ երեկոյի երրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ ժամուց Աւագ հինգշաբթու եւս եւ տասներորդ ժամու Աւագ ուրբաթու: Յոր յաւելեալ է ժամերգութիւն երեկոյի Տեառն ընդ առաջի: Գրեալ ըստ արդի ձայնագրութեան յԷմի Աբգարէ: Բ տիտղթ.: MELODIES OF FIVE OFFICES IN HOLY WEEK. ACCORDING TO THE HOLY APOSTOLIC CHURCH OF ARMENIA. BEING THE OFFICES FOR PALM SUNDAY EVENING, FOR THE THIRD, SIXTH, AND TENTH HOURS OF HOLY THURSDAY AND FOR THE TENTH HOUR OF GOOD FRIDAY. WRITTEN DOWN IN MODERN MUSICAL NOTATION BY AMY APCAR. Լայպցիգ, Leipzig, Breitkopf & Haertel, 1902: Բնագիրը հայ. եւ անգլ., նոտաներ:
Շարվ. 17x11 սմ։
XIII, 341 էջ։
File size: 86,6 MB
Holdings: USA, California, Rev. Dr George-Giragos Leylegian's private collection
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, made in Prague from high-quality photocopies kindly sent to Haig Utidjian from California by the Rev. Dr George-Giragos Leylegian, from the volumes in his private collection.
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia