Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շահ-Նազարեանց, Սիմէօն
Title: 1905 թւի օգոստոսի 1-ի ուկազը եւ ժամանակաւոր կանոնները
Publisher (standardized): տպ. Ե. Ավետիքյանի
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան Ե. Աւետիքեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկւա
Year of Publication: 1907
Notes: «Ողջո˜յն քեզ, եկեղեցի հայոց, նորոգեալ և զարդարեալ, քանզի ի քեզ ծագեաց վերստին շողն Աստուածային և վերացաւ ի քէն քօղն սգոյն:Ողջո˜յն քեզ, տառապեալ ժողովուրդ հայոց, որ տօնես զտօն նաւակատեաց և ցնծութեան մօրն քօ եկեղեցւոյ...: Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթողիկոսի 1905 թւի օգոստոսի 7-ի «շնորհաւորական կոնդակ»-ից»: Տպակից է՝ Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը՝ ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի (1909) գրքին:
Շարվ. 16x9 սմ։
XXII, 90, VII էջ։
File size: 35.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia