Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Անդրիկեան, Ներսեհ
Title: Հանգած եկեղեցին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1906
Notes: Մենախոհք երեկորինի հեղինակը Մխիթարեան միաբանութենէն:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Հեղինակը վերցված է Մխիթարյան գրացուցակներից:
Շարվ. 12X6 սմ։
118 էջ։
File size: 31.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia