Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նաւասարդեանց, Տիգրան
Title: Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսէս Վարդանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Ժողովածու Տիգրանայ Նաւասարդեանց: Տասներորդ գիրք:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 92:
Շարվ. 15X10 սմ։
96 էջ ։
File size: 21.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia