Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վանցեան, Գրիգոր
Title: Հայոց պատմութիւն
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: Ծխական դպրոցների համար: Պատկերազարդ:
Տպարանը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Շապիկին՝ նկար, վերջերեսին՝ հեղինակի տպագրած գրքերի ցանկը:
Շարվ. 15X10,5 սմ։
80 էջ, նկ.։
File size: 25․5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia