Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ուայլդ, Օսկար
Title: Հէքիաթներ
Publisher (standardized): տպ. Կենտրոնական հայկական կոմիսարիատի
Publisher (as it is on book): Տպար. Կենտր. Հայկ. կոմիս.
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մօսկւա
Year of Publication: 1920
Notes: Թարգմ. անգլ. Կարէն Միքայէլեան, նախաբան Ա. Կարինեանի: Հրատարակութիւն հայկական գործերի կոմիսարիատի: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 12x7 սմ։
XVIII, 126 էջ։
File size: 14,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, ԱԳՀ-108
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia