Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նաւասարդեանց, Տիգրան
Title: Հայ-ժողովրդական հէքիաթներ
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Կ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Ժողովածու Տիգրանայ Նաւասարդեանց: Իններորդ գիրք:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 15x10 սմ։
95, 1 չհ. էջ։
File size: 20.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia