Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մելիք-Թանգեան, Ն.Վ.
Title: Հայոց եկեղեցական իրաւունքը: Ա գիրք
Publisher (standardized): տպ. Եղիսաբեթ Մ. Մահտեսի Հակոբյանցի,
Publisher (as it is on book): Տպարան Եղիսաբեթ Մ. Մահտեսի-Յակոբեանցի
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Շուշի
Year of Publication: 1903
Notes: Ներածութիւն եւ աղբիւրներ: Աշխատութիւն Ն. Վ. Մելիք-Թանգեանի:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 17X9,5 սմ։
807 էջ ։
File size: 326 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia